ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ


Η ΓΙΑΛΟΨΟΣ ΕΠΙΠΛΑ Α.Ε. δραστηριοποιείται στον κλάδο της παραγωγής επίπλων επί παραγγελία για οικιακή και για επαγγελματική χρήση. Η διοίκηση της ΓΙΑΛΟΨΟΣ ΕΠΙΠΛΑ Α.Ε. δεσμεύεται να τηρεί τις συμφωνίες με τους πελάτες της, να φροντίζει για την αύξηση της ικανοποίησης τους, να τηρεί τις εφαρμοστέες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις και να επιτυγχάνει τη συνεχή βελτίωση της εταιρείας σε όλους τους τομείς. 


Η ΓΙΑΛΟΨΟΣ ΕΠΙΠΛΑ Α.Ε. θέτει ως κύριο στόχο της την ανάπτυξη αρμονικών σχέσεων συνεργασίας με τους πελάτες και τη συνεχή ικανοποίηση των απαιτήσεων τους. Για την επίτευξη του στόχου αυτού η εταιρεία έχει υιοθετήσει μια πελατοκεντρική προσέγγιση σε ότι αφορά τις κρίσιμες διεργασίες οι οποίες μετρούνται, αναλύονται και βελτιώνονται με γνώμονα την αύξηση της ικανοποίησης των πελατών.


Για τους σκοπούς αυτούς η διοίκηση έχει εγκαταστήσει τεκμηριωμένο Σύστημα Ποιότητας στο οποίο βασίζεται η λειτουργία της εταιρείας. Το προσωπικό της εταιρείας είναι ενήμερο για την Πολιτική Ποιότητας και έχει λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της θέσης εργασίας του. Επιπρόσθετα, κάθε εργαζόμενος στην εταιρεία ενθαρρύνεται να εντοπίζει τις όποιες δυσλειτουργίες αφορούν την εργασία του και να προτείνει ενέργειες για την αύξηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της. Όλοι προσπαθούν να αποφεύγουν, να εντοπίζουν και να αναφέρουν άμεσα τα λάθη και τις πιθανές τους αιτίες και, στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας και των αρμοδιοτήτων τους, να προλαμβάνουν την εκδήλωσή τους και να προβαίνουν στις αναγκαίες ενέργειες για την εξάλειψή τους.


Η διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται να παρέχει τους αναγκαίους πόρους (τεχνογνωσία, υλικοτεχνική υποδομή, εκπαίδευση) για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία της. Επιπλέον η διοίκηση της εταιρείας θεσπίζει και παρακολουθεί την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων για την ποιότητα και ανασκοπεί συνεχώς την καταλληλότητα της Πολιτικής Ποιότητας, δεσμευόμενη για τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας.


Χρήστος Γιαλοψός – 04.12.2019


Πρόεδρος Δ.Σ.

copyright GIALOPSOS © 2021
dwhite